ZAPOMNĚLI JSTE SVOJE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?

VYTVOŘIT ÚČET

Připravujeme

Peter L. Berger
POSVÁTNÝ BALDACHÝN

Bergerovo poutavé zkoumání sociologických kořenů náboženského přesvědčení staví na teoriích poznání, které autor ponejprv rozebíral (spolu s |T. Luckmannem) v práci Společenská výstavba skutečnosti. Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z nejrůznějších divošských, starých i současných náboženství a vynikajícím způsobem obhajuje tvrzení, že náboženství je výtvorem společnosti, z níž vychází - že náboženství je oním "posvátným baldachýnem", který každá lidská společnost zbudovává nad svým světem, aby mu dala význam.


Jiří Gruša
SPISY – ESEJE 2

Marginalia (zahrnující zvláště kratší recenze z výše uvedených časopisů a dále z Nových knih z šedesátých let a několik příspěvků z let sedmdesátých a osmdesátých). Komentář ke svazku se bude soustředit zvláště na kontinuitu Grušova kulturní esejistiky – procházející obdobím „tání“ v šedesátých letech a Pražského jara, normalizace a disentu a dále exilu ve Spolkové republice Německo – a její vazby k celku spisovatelova díla, ale i na shody a rozdíly Grušovy pozice ve srovnání s dalšími českými i zahraničními autory.


Jiří Gruša
SPISY – PRÓZY 2

Svazek představí jediné Grušovy romány, Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele (1975) a Dr. Kokeš – Mistr Panny (1980). Obě spisovatelova klíčová díla z období disentu, 70. let 20. století, se vyznačují jak tematizací vztahu jednotlivce a nadosobní historie procházející Českými zeměmi v perspektivě konečnosti jednotlivcova života, tak složitou, experimentální strukturou jedinečně – v mnohém na způsob Grušovy poezie – vyzdvihující otázky nemechanické, neglajchšaltované existence jednotlivce a jeho jazyka.


Petra Trnková
VYNÁLEZ OBRAZU
Počátky fotografie na Moravě a v Čechách

Daguerrotypie. Název jedné z prvních fotografických metod, jež se na přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století ujaly v praxi a od nichž se odvíjejí celé dějiny fotografie. Vynález obrazu je po dlouhé době první publikací, která mapuje nejstarší období zdejších dějin fotografie.


Hana Stehlíková Babyrádová
EXPRESÍVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA VÝTVARNÝ A INTERMEDIÁLNÍ PROJEV

Vedle odborné reflexe poskytuje publikace také řadu praktických příkladů a doporučení. Co je a co není umění? Co je terapie a co arteterapie? Co je autoterapie spontánním projevem? Je třeba se arteterapii učit? Jak se učit být arteterapeutem? To jsou některé z otázek, nad nimiž se autorka zamýšlí a které kniha zodpovídá. Zohledňuje podíl charismatických vlastností osobnosti terapeuta na schopnosti léčit a upozorňuje, že není vždy nutné vzdělání v oblasti výtvarného umění ani psychologie, ale že je důležité spíše být „kontaktní osobu“, která zprostředkuje tvůrci materiální a prostorové zázemí, případně určité podněty nutné pro jeho samovolnou tvorbu.


Christopher Long
PŘÍPAD LOOS

Počátkem září 1928 byl architekt Adolf Loos zadržen vídeňskou policií pro podezření ze zneužívání dětí. Dvě dívky ve věku 8 a 10 let jej obvinily, že se jich nevhodným způsobem dotýkal. O incidentu se téměř ihned dozvídá tisk a vytvoří z něj veřejný skandál, který vrcholí velkolepým soudním procesem. Kontroverze obklopující celou aféru se však týkala něčeho víc než jen pouhé otázky „vinen či nevinen“. Ve skutečnosti se zde proti sobě postavila levice a pravice, zástupci moderny a jejich konzervativní kritici. Christopher Long rekonstruuje fakta a se smyslem pro kriminální šetření popisuje události kolem zatčení Adolfa Loose a následného soudního procesu.

Renata a Vratislav Košťálovi
BRITSKÁ ŠLECHTA V ČESKÝCH ZEMÍCH

Mnoho překvapení a nebývalých spojnic mezi naší zemí a dnešní Velkou Británií přinese nová kniha manželů Košťálových o příslušnících britských šlechtických rodin. Nejen v Praze a Čechách nalezneme řadu zajímavých stop příslušníků jak normansko - anglické šlechty, tak původní šlechty irské a skotské. Přicházeli k nám v důsledku špatných životních podmínek v nábožensky vroucím prostředí v Anglii, Skotsku i Irsku zejména v průběhu 17. a 18. století.

Pojďte společně s autory rozkrýt tajemství jejich životních osudů, objevit panství a zámky, na kterých u nás zástupci této přistěhovalé šlechty žili. Knihu doplní kromě malovaných erbů i portréty nejzajímavějších příslušníků těchto rodů a jejich sídel.


Charles, princ z Walesu
NOVÝ ZPŮSOB, JAK POHLÍŽET NA NÁŠ SVĚT

Celý svět jej zná jako Jeho královskou Výsost prince z Walesu, následníka britského trůnu a možná i věčného čekatele v matčině stínu. Média, a to nejenom ta bulvární, se po desítky let hojně zabývají především jeho soukromím životem. Méně lidí už ale ví, že na univerzitě v Cambridge studoval historii, antropologii a archeologii. Jeho celoživotním zájmem, jemuž zasvětil řadu aktivit, je ekologie, zejména často skloňovaná oblast klimatických změn. Výpravná kniha Harmonie: Nový pohled na náš svět, napsaná ve spolupráci s redaktorem BBC Ianem Skellym a environmentalistou Tonym Juniperem, přináší zasvěcený a originální pohled na skutečně různorodou škálu témat, jakými jsou architektura, vzdělání, literatura, zemědělství, matematické vztahy v biosféře či hudba. Právě nacházení souvislostí a přírodními zákonitostmi inspirovaného souladu mezi na první pohled oddělenými oblastmi lidské činnosti a myšlení, je dle autora novým - a dnes stále potřebnějším – způsobem, jak přemýšlet o složitém světě kolem nás.

 


Petr Osolsobě
EDMUND CAMPION

Již delší dobu poutá pozornost historiků a literárních badatelů. Jeho vliv na W. Shakespeara bývá častým předmětem úvah. Kniha „Učiněni jsme divadlem...“ poprvé zpřístupní Campionovy dopisy, kázání, básně, traktáty a divadelní hry v českých překladech s komentářem a životopisným úvodem Petra Osolsobě.


Nikos A. Salingaros – Martin Horáček (ed.)
SJEDNOCENÁ TEORIE ARCHITEKTURY: FORMA, JAZYK, KOMPLEXITA

Kniha představuje první český překlad knihy Nikose Salingarose, amerického matematika a významného teoretika architektury, „Vitruvia 21. století“. Analyzuje specifické vyjadřovací prvky architektury – architektonické jazyky – z pohledu matematiky, biologie a psychologie, situuje architekturu jako odbornou disciplínu do strukturované soustavy moderního poznání a zároveň nabízí pokyny pro architektonické navrhování v souladu s aktuálními potřebami. Teze knihy autor ověřoval v unikátním semestrálním kurzu architektonického výzkumu, který lze díky uspořádání textu reprodukovat též v domácím prostředí. Knihu lze tedy číst jako odborné pojednání i jako učebnici s čítankou. Součástí jsou vybrané texty dalších čelných vědců a představitelů soudobé rozpravy o architektuře (Edward Wilson, Léon Krier, Christopher Alexander ad.). Editor českého vydání knihu doplnil o bohatou obrazovou přílohu a komentáře.

TOP