Petr Fiala

Zobrazuji všechny 4 výsledky

 • NENÍ SKLADEM

  Na konci bezstarostnosti

  Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

  Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu, a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce.

  Předseda Občanské demokratické strany a emeritní rektor Masarykovy univerzity nejen čtivě představuje kořeny a kontext našich problémů, ale předkládá i jasné argumenty, proč se česká politická reprezentace musí rychle začít chovat tak, aby Češi měli zahraniční politiku, jakou si zaslouží a potřebují.

     Česká zahraniční politika se musí znovu stát společenským tématem. Doby bezstarostnosti, pokud jim někdo opravdu věřil, jsou pryč. Oslabený Západ a unavená Evropa čelí novým výzvám a ohrožením. Česká republika nemůže trpně čekat, jak se situace vyvine, měnit každého půl roku svoje zahraničněpolitické priority, nevědět, kde hledat záruky bezpečnosti, a dlouhodobě si hrát s důvěrou spojenců a s respektem soupeřů. – 
  prof. Petr Fiala, prosinec 2014

     OBSAH

  Předmluva

  I. Vážný případ Evropa
  Evropa a oslabování Západu
  Na konci bezstarostnosti

  II. Zahraniční politika a naše zájmy
  Národní zájmy a jejich prosazování
  Diplomacie ve službách prosperity
  Zahraniční politika a lidská práva
  Bezpečnostní zájmy a NATO

  III. Rozpravy o české zahraniční politice
  Co nechceme slyšet o zahraniční politice
  Nesmysl fobie a smysl Evropy
  Euro a evropské volby
  Jean Lucemburský a výběr českého eurokomisaře
  Třetí cesty nefungují ani v zahraniční politice
  Kam se poděla důvěryhodná zahraniční politika?
  Naše válka
  Dilema, které neexistuje
  Prezident a zahraniční politika
  Kdo je odpovědný za zahraniční politiku?

  IV. Závěr: Jakou potřebujeme zahraniční politiku
  Česká zahraniční politika v kostce

  199.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Teorie politických stran

  Kniha „TEORIE POLITICKÝCH STRAN“ českých politologů Petra Fialy a Maxmiliána Strmisky přináší problémově orientovaný pohled na politické strany a jejich systémy a nabízí detailní analýzu dosavadních výsledků politologie v hlavních oblastech výzkumu politických stran. Autoři se soustřeďují na některé klíčové otázky teoretického zachycení fenoménu politické strany, přičemž pozornost věnují nejen tradičním problémům, jako je adekvátní definice, popis funkcí a typů politických stran a typologie stranicko-politických systémů, ale také novějším pří­stupům k analýze politických stran a aktuálním otázkám, jež stojí před stranicko-politickým výzkumem.

  249.0 
 • NENÍ SKLADEM

  Evropský mezičas

  Nové otázky evropské integrace

  Druhé doplněné a rozšířené vydání úspěšné publikace známého českého politologa a rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra Fialy přináší kritický pohled na příčiny současného stavu Evropské unie a hlouběji rozebírá důsledky, které integrační proces má a může mít pro vývoj demokratické politiky a politické kultury v evropských zemích.

  „Karl R. Popper na začátku 90. let minulého století prohlásil, že ,náš liberální společenský řád je nejlepší a nejspravedlivější z těch, které kdy na zemi existovaly‘. K tomu ale poznamenal, že je přesto ,vůči naší dnešní společnosti velice kritický‘, protože by se tu ,mnoho věcí dalo zlepšit‘. Tento postoj je mi blízký, i když bych dnes místo zlepšování mluvil o tom, že kritičnost je důležitá, abychom mnoho věcí udrželi a nepokazili. Pokud tuto myšlenku vztáhnete také k Evropské unii a procesu evropské integrace, budete mít i klíč k porozumění této knize.“
  z předmluvy Petra Fialy

  „Evropský mezičas je inspirující knihou, jež pozvedá českou akademickou reflexi aktuálních problémů evropské integrace … na kvalitativně novou úroveň.“
  Středoevropské politické studie

  „… zajímavá, místy provokativní a hlavně srozumitelná práce, která nese popularizační potenciál v tom nejlepším slova smyslu, aniž by rezignovala na vysokou odbornou úroveň.“
  Politologický časopis

  „Fiala‘s book is of great importace for the Czech public … it is very useful to look at the European scene of recent years through Fiala‘s interpretations.“
  Contemporary European Studies

  „Kniha je vynikajícím příspěvkem do aktuální diskuse o evropské politice …“
  CEVRO Revue

  „Petr Fiala si mezi českými politology vydobyl mimořádné postavení … kniha Evropský mezičas dokazuje, že se od autora máme stále co učit.“
  MF Dnes

  Kniha Evropský mezičas se zabývá řadou otázek, před kterými v současnosti stojí země Evropské unie. Důsledky opakovaného rozšíření, odmítnutí evropské ústavní smlouvy občany, sílící pochybnosti o cíli a potřebě další integrace, ekonomické a finanční obtíže, nová vnější ohrožení a vzrůstající problémy s integrací některých sociálně, nábožensky či jinak definovaných skupin – to jsou viditelné příznaky širších sociálních, ekonomických, kulturních a politických procesů, které v Evropě probíhají.
  Autor přesvědčivě objasňuje hlubší příčiny těchto fenoménů a poutavě provádí čtenáře spletí problémů, jež se vynořují v labyrintu evropských politických struktur a procesů. Ať už se věnuje vztahům mezi zeměmi Evropské unie, významu národních zájmů v integračních procesech, strukturálním, obsahovým či hodnotovým podmínkám evropské demokracie nebo předpokladům další integrace, činí tak vždy na základě důkladně teoreticky podložené politologické analýzy, jejímž cílem není jen popis, ale především vysvětlení.
  Kniha před čtenářem otevírá překvapivé souvislosti mnoha politických a sociálních fenoménů současné Evropy a ukazuje je z často neobvyklých perspektiv. Je určena všem, jimž nestačí povrchní mediální interpretace politiky, a proto chtějí politickému životu evropských společností hlouběji porozumět a jsou připraveni o důležitosti demokratické politiky pro současnou Evropu přemýšlet.

  195.0 
TOP