Politologie, politika, sociologie

Zobrazen 25. – 32. z 32 výsledků

 • NENÍ SKLADEM

  Cesta do otroctví

  Cesta do otroctví je nejznámější a dnes již klasickou knihou Friedricha Augusta Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který je právem považován za jednoho z největších myslitelů našeho století. Vznikla během druhé světové války v Anglii pro široké publikum a autor ji věnoval „socialistům všech stran“. Snažil se v ní svobodný západní svět varovat před snahami socialistů nejrůznějšího ražení uvědoměle řídit společnost a zavést centrální řízení veškeré ekonomické činnosti. Hayek ve své vlivné knize kategoricky odmítl názor, že je možné spojit centrální plánování s lidskou svobodou, a přesvědčivě obhájil svobodný trh proti plánování, individualismus proti kolektivismu a spontánní evoluci lidské společnosti proti racionalistickému konstruktivismu prosazovanému vyvolenou elitou.

  Cesta do otroctví je knihou, kterou by si měl prostudovat každý, kdo chce pochopit, co se stalo ve fašistické Itálii, nacistickém Německu, komunistickém Sovětském svazu nebo komunistickém Československu. Pozornému čtenáři by však také měla ukázat, že i v dnešním politickém soupeření mezi pravicí a levicí, mezi liberálními zastánci svobody a socialisty a plánovači nejrůznějších odstínů, ať již na národní či nadnárodní úrovni, stále běží o jedno a totéž – o naši budoucí svobodu a prosperitu.

  245.0  208.3 
 • NENÍ SKLADEM

  Encyklopedie blízkovýchodního terorismu

  Terorismus je fenomén dnešní doby a Blízký východ je region, který s ním bývá velmi často spojován. Originální encyklopedie od českého autora, který má z Blízkého východu bohaté zkušenosti – a sám se v těsné blízkosti teroristického útoku ocitl – navazuje na jeho předešlé úspěšné knihy. Čtenáře seznamuje s širokým spektrem osobností a organizací v kontextu s nejvýznamnějšími politickými směry na Blízkém východě.

  Terorismus není ideologie ani politický program, ale taktika, kterou mohou hnutí různých ideologií a programů – náboženská i sekulární, pravicová i levicová – používat k prosazování svých cílů. K pochopení toho, proč se v určitých situacích uchylují různé organizace či jejich ozbrojená křídla k terorismu, je třeba znát historický a politický kontext i jejich vztah k dalším politickým silám. Proto encyklopedie Marka Čejky obsahuje mnohem více než informace o aktérech, kteří se na Blízkém východě a v přilehlých oblastech dopouštěli v posledních desetiletích teroristických činů. Čtenář v ní najde také základní charakteristiky nejvýznamnějších ideologických směrů i politických organizací tohoto regionu. Nová kniha Marka Čejky je nepostradatelnou příručkou pro každého, kdo chce získat základní orientaci v často neprůhledných peripetiích blízkovýchodního dění.

  Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
  Filozofická fakulta Karlovy univerzity a Ústav mezinárodních vztahů

  Blízkovýchodní konflikt a s ním spojený terorismus jsou pro řadu Čechů nesrozumitelnými záležitostmi. I odborná veřejnost má často problém orientovat se ve změti militantních skupin, ve jménech osob zapletených do nejrůznějších atentátů, v operacích tajných služeb a v mnohých dalších aspektech. Nová kniha předního českého odborníka na blízkovýchodní problematiku Marka Čejky je proto více než potřebným počinem. Jedná se o precizně zpracovaný slovník blízkovýchodního terorismu, který nepochybně zaujme důležité místo v knihovnách vysokoškolských i středoškolských studentů, akademických výzkumníků, žurnalistů, expertů státních institucí diplomatického i bezpečnostního zaměření i dalších zájemců o oblast Blízkého východu a o fenomén terorismu.

  Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

  225.0  191.3 
 • NENÍ SKLADEM

  Blackwellova encyklopedie politického myšlení

  Rozsáhlé encyklopedické dílo z oblasti politických věd. Obsahuje jednak samostatná hesla o těch filosofech, historicích, právnících, sociolozích a ekonomech, kteří zásadním způsobem přispěli k politické teorii, jednak rozsáhlá souhrnná hesla o hlavních obdobích politického myšlení (řecké politické myšlení, renesanční politické myšlení atd.) a o hlavních ideově politických proudech (liberalismus, konzervatismus, marxismus atd.). Encyklopedie je určena jak vysokoškolským a středoškolským studentům, tak široké laické veřejnosti se zájmem o politické dění.

  450.0  382.5 
 • NENÍ SKLADEM

  Klíčové citace v sociologii

  Hlavní myslitelé, pojmy a témata

  V zahraničí velmi ceněná publikace přináší ukázky klíčových pasáží nejdůležitějších děl předních sociologických autorů. Je rozdělena do dvou částí: první část představuje základní sociologické pojmy a témata, druhá představuje zásadní myšlenky a přínosy klíčových autorů. Kniha je určena především těm, kdo nemají možnost prostudovat celý obor sociologie a množství objemných a stále početnějších spisů klasiků i moderních myslitelů, ale přece chtějí mít alespoň základní sociologický přehled.

  99.0  84.2 
 • NENÍ SKLADEM

  Evropský mezičas

  Nové otázky evropské integrace

  Druhé doplněné a rozšířené vydání úspěšné publikace známého českého politologa a rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra Fialy přináší kritický pohled na příčiny současného stavu Evropské unie a hlouběji rozebírá důsledky, které integrační proces má a může mít pro vývoj demokratické politiky a politické kultury v evropských zemích.

  „Karl R. Popper na začátku 90. let minulého století prohlásil, že ,náš liberální společenský řád je nejlepší a nejspravedlivější z těch, které kdy na zemi existovaly‘. K tomu ale poznamenal, že je přesto ,vůči naší dnešní společnosti velice kritický‘, protože by se tu ,mnoho věcí dalo zlepšit‘. Tento postoj je mi blízký, i když bych dnes místo zlepšování mluvil o tom, že kritičnost je důležitá, abychom mnoho věcí udrželi a nepokazili. Pokud tuto myšlenku vztáhnete také k Evropské unii a procesu evropské integrace, budete mít i klíč k porozumění této knize.“
  z předmluvy Petra Fialy

  „Evropský mezičas je inspirující knihou, jež pozvedá českou akademickou reflexi aktuálních problémů evropské integrace … na kvalitativně novou úroveň.“
  Středoevropské politické studie

  „… zajímavá, místy provokativní a hlavně srozumitelná práce, která nese popularizační potenciál v tom nejlepším slova smyslu, aniž by rezignovala na vysokou odbornou úroveň.“
  Politologický časopis

  „Fiala‘s book is of great importace for the Czech public … it is very useful to look at the European scene of recent years through Fiala‘s interpretations.“
  Contemporary European Studies

  „Kniha je vynikajícím příspěvkem do aktuální diskuse o evropské politice …“
  CEVRO Revue

  „Petr Fiala si mezi českými politology vydobyl mimořádné postavení … kniha Evropský mezičas dokazuje, že se od autora máme stále co učit.“
  MF Dnes

  Kniha Evropský mezičas se zabývá řadou otázek, před kterými v současnosti stojí země Evropské unie. Důsledky opakovaného rozšíření, odmítnutí evropské ústavní smlouvy občany, sílící pochybnosti o cíli a potřebě další integrace, ekonomické a finanční obtíže, nová vnější ohrožení a vzrůstající problémy s integrací některých sociálně, nábožensky či jinak definovaných skupin – to jsou viditelné příznaky širších sociálních, ekonomických, kulturních a politických procesů, které v Evropě probíhají.
  Autor přesvědčivě objasňuje hlubší příčiny těchto fenoménů a poutavě provádí čtenáře spletí problémů, jež se vynořují v labyrintu evropských politických struktur a procesů. Ať už se věnuje vztahům mezi zeměmi Evropské unie, významu národních zájmů v integračních procesech, strukturálním, obsahovým či hodnotovým podmínkám evropské demokracie nebo předpokladům další integrace, činí tak vždy na základě důkladně teoreticky podložené politologické analýzy, jejímž cílem není jen popis, ale především vysvětlení.
  Kniha před čtenářem otevírá překvapivé souvislosti mnoha politických a sociálních fenoménů současné Evropy a ukazuje je z často neobvyklých perspektiv. Je určena všem, jimž nestačí povrchní mediální interpretace politiky, a proto chtějí politickému životu evropských společností hlouběji porozumět a jsou připraveni o důležitosti demokratické politiky pro současnou Evropu přemýšlet.

  195.0  165.8 
 • Africký (mikro) regionalismus – jihoafrická zkušenost

  Čtenářům se dostává do rukou kniha, která má ambici předestřít co nejucelenější vhled do afrického regionalismu, a to se zvláštním zřetelem na jih tohoto kontinentu. Často se hovoří o tom, že Afrika je nejvíce marginalizovaným kontinentem světa. Odpovědí na toto její nelichotivé postavení může být právě regionální spolupráce a integrace. Kniha nabízí pohled na tři stupně afrického regionalismu, a sice úroveň panregionální, regionální a mikroregionální, a osvětluje jak jejich obecné znaky, tak konkrétní specifika. Vzhledem k tomu, že se jedná o první podobnou publikaci v českém prostředí, snaží se autorka přiblížit i známé skutečnosti, které se v souvislosti s africkým kontinentem skloňují (slabé státy, špatná infrastrukturní síť) a které jsou chápány jako překážky bránící socioekonomickému rozkvětu kontinentu.

  245.0  208.3 
TOP