Sochař a restaurátor Karel Stádník

Dílo, vzpomínky, dokumentace

800  640 

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění.

Není skladem


Edice: Formát: vázaná, 22,5×26,7 cm, cca 400 stran, celobarevná publikace + příloha Stádník jako restaurátor na CD Vydání: 1 ISBN: 978-80-7364-098-9 Rok vydání: 2019 PROMO: Otevřít v pdf

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění. Vyzdvižena jsou díla, jako je např. sousoší sv. Anežky v pražské katedrále, křížová cesta v olomoucké katedrále, socha sv. Patrika pro Glen Cove v USA, reliéf sv. Vojtěcha pro papeže Jana Pavla II., neobvyklá křížová cesta na Lhotce či restaurátorské počiny, jež ho proslavily v zahraničí – restaurování oltáře Monogramisty IP v Týnském chrámu, Braunových soch v kostele sv. Klimenta či Brokoffových v kostele sv. Havla. Najdeme zde nejen podrobný přehled jeho sochařských děl s informací o tom, jak vznikala, ale také seznamy restaurátorských prací včetně vybraných restaurátorských zpráv, dále přehledy výstav u nás i v zahraničí. Kniha je doplněna množstvím unikátního, dosud nezveřejněného textového i obrazového materiálu.

44

„Ač je kniha dosti objemná, její text jsem přečetl jedním dechem. Kniha zachycuje život a činnost člověka, který se vymykal a stále se vymyká běžnému standardu a způsobu života. Popisuje a provází člověka plného víry, lásky a velké umělecké tvůrčí energie. Karel Stádník, tvůrčí sochař, restaurátor a jáhen. Bylo v něm spojení dvou světů – uměleckého a duchovního.
Kniha je velmi systematická. Logicky a srozumitelně popisuje jeho život a vniká do hloubky jeho duše i uměleckého díla. Řekl bych slovy restaurátora: je to přesná restaurátorská zpráva, jaká má provázet každé dokončené dílo. Obdobnou práci neznám.
Za tuto práci lze autorce vyjádřit jen obdiv, poděkování a knihu čtenářům doporučit.“

– akademický sochař Jan Bradna

12

Tato publikace, plod několikaleté mravenčí badatelské práce, je obsáhlým, přesně dokumentovaným a přitom přehledným shrnutím života a díla vynikajícího sochaře a restaurátora Karla Stádníka.
Po literární stránce je kniha psána přesným věcným stylem, který je však v životopisné části obohacen častými citacemi buď přímo samotného Karla Stádníka nebo lidí, kteří ho osobně znali a uchovali o něm cenná svědectví.
V potřebné míře je také naznačen dějinný kontext, v němž sochař a restaurátor žil a pracoval. Vznikl tak velmi čtivý text, který podává barvitý obraz osobnosti, jež stejně tak skrze své dílo jako skrze své osobní charisma zanechala tak hlubokou stopu v uměleckých a duchovních dějinách naší země (a na řadě míst v zahraničí) v druhé polovině dvacátého století a prvním desetiletí století jednadvacátého.
Při pojednávání o jednotlivých dílech Karla Stádníka projevila autorka mimořádnou znalost i s ohledem na jejich biblickou a teologickou dimenzi. Její text uvádí čtenáře do celého duchovního komplexu, kterým je každý prostor – kaple, chrám… – pro nějž sochař své dílo zamýšlel a vytvářel.
V oblasti sakrálního sochařství byl Karel Stádník ve své době odvážným tvůrcem a novátorem, především skrze svou křížovou cestu, vytvořenou pro pražský kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce.
Je velikou zásluhou autorky, že se chopila vytvoření publikace, která podává komplexní a náležitě diferencovaný obraz tohoto velkého člověka a umělce. Díky její odborné erudici, píli, pracovitosti, jazykové vybavenosti a teoretickým znalostem vzniklo dílo, které vřele doporučuji k vydání.

– Oldřich Selucký, spisovatel

Z korespondence autorky s Giovannim card. Coppou:

„Sochař Karel Stádník byl vynikajícím umělcem, jehož díla měla nesmírný efekt, jak v duchovním, tak uměleckém smyslu. Byl vždy přesný a efektivní ve své tvorbě: moderní a významný, expresivní, výmluvný, skutečný a živý, dojemný, plný víry a znalosti evangelia. Karel Stádník je zcela jistě příkladem, který se musí následovat a pěstovat, a je zcela jistě zdrojem osvícení a poučení pro dnešní mladé umělce“.

– Giovanni card. Coppa

„Jde zřejmě o dosud nejpodrobnější shromáždění dokumentace o umělci, jehož dílo a působení nebylo zatím v odpovídajícím rozsahu zpracováno, zveřejněno, ani odborně zhodnoceno. Za velkou přednost práce Jany Budínové pokládám důslednost a vytrvalost ve vyhledávání a ověřování faktů, využití informací od umělcových nejbližších rodinných příslušníků a pamětníků, stejně jako snahu o co nejvyšší míru objektivity v tlumočení a zpracování všech těchto údajů. Velmi cenné jsou soupisy a dokumentace Stádníkových výtvarných realizací od těch nejznámějších až po práce v kostelech českých a moravských vesnic.
Vedle Stádníkovy výtvarné tvorby, která je naší kulturní veřejnosti nejznámější, se autorka podrobně věnuje i dalšímu oboru Stádníkovy dlouholeté činnosti, kterou je práce restaurátorská. Výtvarníkův odkaz je i v tomto směru pečlivě dokumentován a ukazuje, že se Stádníkovým přínosem se lze dodnes setkávat i v mnoha významných dílech českého starého umění. V těchto souvislostech je potřeba vyzdvihnout precizně vypracované přehledy, které dovolují sledovat Stádníkovo výtvarné i restaurátorské dílo podle různých kriterií, od topografických, případně muzejních a galerijních souvislostí, až po přehledy výstav a dokonce i nerealizovaných projektů. Cenný je rozsáhlý soupis informačních zdrojů a literatury.
Nezanedbatelnou součástí knihy jsou záznamy o Stádníkově hluboké osobní angažovanosti nejen v samotné oblasti křesťanské tvorby, ale i v praktickém naplňování duchovního života své doby. Právě tato vyhraněná osobní role a osobnostní charakteristika je pro Karla Stádníka určující až do té míry, že vytváří plnou analogii jeho směřování uměleckému a dotváří obraz jeho osobnosti.
Publikace o Karlu Stádníkovi jako výtvarném umělci a jeho tvorbě je zároveň svědectvím o Stádníkovi jako člověku, pro něhož žité křesťanství bylo nejen východiskem a uměleckou inspirací, ale i nejvyšším cílem jeho mnohostranného nasazení.“

– Karel Rechlík, PhDr.

IMG_1395

Mgr. Jana Budínová

Narozena 4. 9. 1956 v Českých Budějovicích, vystudovala Jihočeskou univerzitu, pracovala v Jihočeském muzeu, Českém hudebním fondu v Praze, v současnosti vyučuje hře na klavír v ZUŠ Třebíč.

O výtvarné umění se zajímá od mládí, působila jako průvodce na několika zámcích, jako dobrovolný pracovník Státního památkového ústavu, v roce 2007 absolvovala kurzy Pražské informační služby a složila kvalifikační zkoušky průvodce Prahou. Věnuje se také systematickému studiu regionálních památek na Vysočině, pro své přátele pořádá tematické výlety i za hranice regionu a píše cestovní deníky.

TOP