Stylistika anglického jazyka

195.0 

Stylistika anglického jazyka je uceleným pojednáním o teoretických základech interpretace stylu jako lingvistického jevu a zároveň analýzou stylistických prostředků anglického jazyka. Zabývá se nejen verbálními, ale také neverbálními složkami komunikace a hodnotí škálu různorodých prostředků, které styl vytvářejí.


Edice: Formát: 104 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87029-29-9 Rok vydání: 2008

Stylistika anglického jazyka je uceleným pojednáním o teoretických základech interpretace stylu jako lingvistického jevu a zároveň analýzou stylistických prostředků anglického jazyka. Zabývá se nejen verbálními, ale také neverbálními složkami komunikace a hodnotí škálu různorodých prostředků, které styl vytvářejí. Kniha se zabývá odlišným sociálně-kulturním pojetím stylu a stylizace v české a britské stylistické tradici a při porovnávání různých stylistických koncepcí vystihuje společný rys, který tato dvě odlišná pojetí sdílejí a jenž lze označit jako funkcionalizmus. Ve svých výkladech se autorka opírá o nejnovější teoretické poznatky z oblasti pragmatiky, sociolingvistiky, analýzy diskurzu
a sémantiky přirozeného jazyka. Věnuje pozornost jazyku psanému i mluvenému a také jejich symbióze v podobě intertextuality typické pro současný jazykový úzus.

Doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., pracuje na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studovala angličtinu a němčinu v letech 1961–1966 u prof. Josefa Vachka, prof. Jana Firbase, prof. Leopolda Zatočila a prof. Zdeňka Masaříka. Dvacet sedm let působila jako vysokoškolská učitelka angličtiny na Filozofické fakultě v Prešově. Po návratu do Brna v roce 1992 se věnuje především výuce angličtiny pro doktorandy a výzkumu mluvené angličtiny. Získala cenné profesionální zkušenosti v oblasti výuky a výzkumu anglického jazyka na University College v Londýně, na Univerzitě v Lundu a na Univerzitě Ludwiga Maximilliana v Mnichově.

TOP