O NÁS

Nakladatelství Barrister & Principal je menší nezávislé, české, rodinné nakladatelství, které vzniklo v roce 1996. V současné době se zaměřujeme na knihy z oblasti náboženství, společenských věd a na knížky pro děti. V menší míře vydáváme i poezii.

Zahleděn na věci ve vesmíru,
nenalézám v nich jedinou, ani částečku,
která by neodkazovala na duši.
– Walt Whitman

Spiritualita stvoření je tedy především přirozenou spiritualitou lidí, kteří se naučili vidět. Začínám si myslet, že velká část institucionálního náboženství je spíše zbytečná, pokud nemá základ v přirozeném vidění a přírodním náboženství.
– Richard Rohr

ABOUT US

Our publishing house Barrister & Principal has been publishing books since 1996. It is a smaller, Czech, independent, family enterprise. Nowadays, we focus predominanly on religion, social sciences and children's books. To a lesser extent, we publish prose and poetry.

Having looked at the objects of the universe,
I find there is no one, nor any particle of one,
but has reference to the Soul.
– Walt Whitman

So, creation spirituality is, first of all, the natural spirituality of people who have learned how to see. I am beginning to think that much of institutional religion is rather useless if it is not grounded in natural seeing and nature religion.
– Richard Rohr

TOP